FACULTY OF ENGINEERING / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING, OITA UNIVERSITY

  • HOME
  • CONTACT
  • ACCESS
  • SITE MAP
JAPANESE

All the past Dean

Masao Goto 1972.5.1 - 1973.4.1
Toshi Nabeshima 1973.4.1 - 1982.4.1
Shigeru Morita 1982.4.2 - 1984.4.1
Akira Hataji 1984.4.2 - 1986.4.1
Kouichi Mitsunaga 1986.4.2 - 1990.1.26
Seiki Nagamatsu 1990.1.27 - 1994.1.26
Hiroomi Miyagawa 1994.1.27 - 1998.1.26
Kouichi Utsumiya 1998.1.27 - 2000.1.26
Tadashi Hano 2000.1.27 - 2004.1.26
Tadao Ezaki 2004.1.27 -2008.1.26
Mitsuru Tanaka 2008.1.27 - 2009.9.30
Masafumi Inoue 2009.10.1 - 2013.9.30
Masahiro Toyoda 2013.10.1 -
Pagetop